Zenshinkai karateklubbs drogpolicy

Följande definieras som en drog i det här dokumentet:
• Tobak (snusning och rökning)
• Alkohol
• Narkotika
• Dopningspreparat

Zenshinkais karateklubb bedriver en ideell verksamhet som skall främja såväl fysisk som psykisk,social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Idrottsföreningen förfogar över en stormålgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri miljö. Zenshinkaikarateklubb har därför tagit ställning och utformat riktlinjer mot användandet av droger i vårverksamhet. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att medvetandegöra rollen som förebildför våra ledare, föräldrar och aktiva.

Tobak (snusning och rökning)
Åldersgräns för att köpa tobak, 18 år enligt svensk lag. Zenshinkai karateklubb har följandeställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak.
• Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet (träning,tävling och lägerverksamhet).
• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skalldärför föregå med gott exempel.

Alkohol
Åldersgräns för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang, 18 år. Åldersgräns för köp påsystembolaget, 20 år enligt svensk lag. Zenshinkai karateklubb har följande ställningstagande ochriktlinjer vad gäller alkohol.
• Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet (träning,tävling och lägerverksamhet).
• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följandesätt:
-ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skalldärför föregå med gott exempel.
• Det är ej tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkoholeller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så äveninom vår karate utövnings verksamhet. Zenshinkai karateklubb har följande ställningstagande ochriktlinjer vad gäller narkotika och doping.

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är ” barn eller ungdom ”.
• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

Handlingsplan
• Styrelsebeslut på drogpolicy och handlingsplan.
• Styrelsen ansvarar för förankringen av drogpolicyn och handlingsplanen hos föreningensmedlemmar.
• Förankring av drogpolicy hos ledare, föräldrar och sponsorer.
• Lägga ut policyn på föreningens hemsida.
• Dela ut ett ex till alla ledare.

Uppföljning
• Ta alltid upp drogpolicyn till diskussion och för eventuell revidering minst en gång per år.

/Zenshinkais styrelse