Stadgar Zenshinkai Karateklubb

§1 Föreningens namn är Zenshinkai karateklubb.

§2 Föreningen finns i Hyltebruk (Hylte Kommun).

§3 Ändamålet för föreningen är att se till medlemmarnas gemensamma intressen så som stödja, utveckla individen och verka mot alkohol, droger, mobbing, m.m. samt följa Riksidrottsförbundets riktlinjer.

§4 Alla kan bli medlem i föreningen oavsett kön och ålder.

§5 Medlem som bryter mot stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan uteslutas.

§6 Styrelsen består av ordförande , kassör, sekreterare och två ledamöter.

§7 Styrelsen väljs vid ett årsmöte där varje medlem räknas som en röst.

§8 Styrelsens arbete ska gagna medlemmarnas intresse och följa de riktlinjer som brukligt är.

§9 Minst två personer ska finnas i valberedningen.

§10 Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare och kan teckna firman var och en för sig.

§11 Föreningens verksamhets- och räkenskaps år omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m . den 31 december.

§12 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§13 Från och med 1 januari till 31 mars ska ett årsmöte lagts .

§ 14 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av
  a) mötesordförande
  b) mötessekreterare
  c) två protokolljusterare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 5. Rapporter
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
  b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
  senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Beslut om arvoden och ersättningar
 10. Inkomna motioner och skrivelser, styrelsens förslag.
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av sekreterare
 14. Val av övriga ledamöter
 15. Val av revisorer (2 st.)
 16. Val av valberedning (2 st.)
 17. övriga frågor
 18. Mötet avslutas

§ 15 Medlems/kvartalsavgift ska hållas så låg som möjligt och bestämmas årligen vid årsmöte.
§16 Upplösning av föreningen kan endast göras vid ett årsmöte och med två tredjedels majoritet och där ev. tillgångar disponeras enl. beslut vid sista mötet.

Stadgarna fastställda vid årsmöte 2019-03-24.